Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Dla kogo Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy?

1 stycznia 2016 r. utraci moc ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, ustanawiająca tzw. „duże urzędy”, właściwe do obsługi określonych kategorii podatników. Nadal jednak niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym (wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodów netto), będą obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym należą m. in. osoby prawne, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów lub usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro, ustalone na podstawie sprawozdania finansowego. Właściwym do obsługi wskazanych podatników i płatników będzie:

  1. W przypadku podatników i płatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli przychód netto w wysokości co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro – naczelnik urzędu skarbowego wskazany w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MF (w załączniku wskazane są dotychczasowe tzw. „duże urzędy skarbowe”);
  2. W przypadku podatników i płatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli przychód netto w wysokości co najmniej 50 mln euro – Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie(tzw. Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy „KWUS”).

Zmiana właściwości z dotychczasowego urzędu skarbowego na KWUS, będzie obligatoryjna, tak jak obowiązkowy charakter aktualnie ma zmiana właściwego miejscowo urzędu skarbowego na duży urząd skarbowy.

Co do zasady, w przypadku osiągnięcia przez podatnika poziomu przychodów netto wskazanego w Rozporządzeniu MF, jest on zobowiązany zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana właściwości następuje natomiast z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku, w którym podatnik osiągnął wskazany w Rozporządzeniu MF poziomu przychodów netto (tzn. jeżeli podatnik osiągnie przychód netto w wysokości 50 mln euro w 2015 roku, KWUS będzie właściwym urzędem skarbowym od 1 stycznia 2017 roku).

Rozporządzenie MF zawiera ponadto przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego następuje z dniem wejścia w życie rozporządzenia (1 stycznia 2016 r.) na podstawie danych za 2014 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za rok podatkowy, który zakończył się w 2014 r.

W przypadku spółek mających przesunięty rok sprawozdawczy (nierówny rokowi kalendarzowemu), zmiana właściwości urzędu skarbowego na KWUS nastąpi od 1 stycznia 2016 r., na podstawie danych za rok podatkowy, który zakończył się w 2014 r. Rozporządzenie MF nie zobowiązuje podatników, dla których zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi od 1 stycznia 2016 r., do dodatkowych obowiązków informacyjnych względem dotychczas właściwego urzędu skarbowego.

Omawiane Rozporządzenie MF nie zostało jeszcze podpisane, aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. Projekt Rozporządzenia MF planowo ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Photo by: Marija Gjurgjan
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności