Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Kontrola podatkowa – o czym warto pamiętać

Kontrola podatkowa, co do zasady podejmowana jest w celu sprawdzenia, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W trakcie takiej kontroli, organowi kontrolującemu przysługuje szereg uprawnień, w tym m.in. uprawnienia do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, żądania przeprowadzenia spisu z natury, czy też żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin.

 

W trakcie kontroli podatkowej, kontrolowanemu również przysługuje szereg uprawnień. Warto o nich pamiętać, bo ich naruszenie może stanowić istotny zarzut, czy to podniesiony po zakończeniu kontroli podatkowej, czy też w takcie postępowania podatkowego wszczętego po zakończeniu kontroli.

 

Wyznaczenie osoby upoważnionej

Przede wszystkim warto pamiętać o możliwości ustanowienia przez kontrolowanego osoby upoważnionej do jego reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej. Osoba ta może być ustanowiona jeszcze przed wszczęciem kontroli. W takim przypadku osoba taka powinna, co do zasady, zostać zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym lub wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta (jeśli osoba upoważniona wyznaczana jest do kontroli z zakresu podatków i opłat lokalnych). Jeśli kontrolowany nie wyznaczył w powyższym trybie osoby upoważnionej, może to jeszcze uczynić w momencie doręczenia mu przez kontrolujących upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (powinno ono nastąpić wraz z okazaniem legitymacji służbowej) lub też może to uczyć w późniejszym czasie, po wszczęciu kontroli.

 

Osoba wyznaczona przez kontrolowanego uprawniona jest do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz do działania w zakresie wszystkich czynności kontrolnych. Powyższe upoważnienie wskazuje zatem na szeroki zakres uprawnień umocowanego. Oczywiście uprawnienia te mogą one zostać ograniczone przez kontrolowanego. W takim przypadku, kontrolowany powinien wyraźnie wskazać w upoważnieniu do jakich czynności wyznacza swojego reprezentanta.

 

Obecność w trakcie czynności kontrolnych

Pamiętać również należy, że kontrolowany jest uprawniony do obecności w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, które mogą być realizowane, czy to w siedzibie kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, czy też w innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością. Kontrolowany może także zrezygnować z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych lub może wyrazić zgodę na przeprowadzanie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego. Rezygnacja z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych następuje w drodze pisemnego oświadczenia kontrolowanego. Natomiast prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu wymaga zgody kontrolowanego.

 

Odmowa przeszukania lokalu

Jeśli dla celów zrealizowania kontroli konieczny jest m.in. wstęp kontrolujących do budynku, czy też lokalu mieszkalnego kontrolowanego dla dokonania jego oględzin, czynność ta powinna nastąpić za zgodą kontrolowanego. Zgody kontrolowany może nie udzielić. Odmowa udzielenia zgody na dokonanie oględzin nie wyłącza jednak możliwości przeprowadzenia takiej czynności przez organ kontrolujący. Za zgodą prokuratora rejonowego wyrażoną w drodze postanowienia, organ taki może bowiem przeprowadzić wspomniane czynności.

 

Sprzeciw przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który podlega kontroli podatkowej, prócz uprawnień wynikających z Ordynacji podatkowej, może posłużyć się także instytucją sprzeciwu wobec czynności kontrolnych przeprowadzonych z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprzeciw taki wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę oraz zawiadamia się o nim na piśmie kontrolującego. Pamiętać należy, że sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Sprzeciw powinien zostać uzasadniony.

Istotne jest, że wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli. Wstrzymanie czynności następuje z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu. Trwa ono do czasu jego rozpatrzenia.

 

Zastrzeżenia do protokołu kontroli

Kontrola podatkowa kończy się z dniem doręczenia kontrolowanemu (lub osobie przez niego upoważnionej) protokołu kontroli. Protokół taki wskazuje m.in. dokonane przez kontrolujących ustalenia faktyczne, ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli, czy też pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji. W tym miejscu warto wskazać, że jeśli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego protokołu przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Może również wskazywać nowe dowody w sprawie, których do tej pory organ kontroli nie uwzględnił. Zastrzeżenia takie podlegają rozpatrzeniu przez organ kontroli. O sposobie ich załatwienia organ kontroli zawiadamia kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W takiej sytuacji, organ wskazuje jednocześnie które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

 

Na marginesie warto wspomnieć, że kontrolowany, po zakończeniu kontroli podatkowej, uprawniony jest do skorygowania deklaracji podatkowych w oparciu o ustalenia i oceny zawarte w otrzymanym protokole. Uprawnienie do skorygowania takiej deklaracji ulega bowiem zawieszeniu jedynie na czas trwania kontroli.

 Photo by Sania Gjenero http://www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności