Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Istotne kwestie akcyzowego biznesu, czyli kto powinien złożyć zabezpieczenie akcyzowe? (2)

To kolejny z wpisów dotyczących zabezpieczenia akcyzowego publikowany w ramach cyklu Zabezpieczenie akcyzowe w praktyce. Dzisiaj lista podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia i krótka procedura jego składania. Złożenie zabezpieczenia akcyzowego jest warunkiem koniecznym prowadzenia działalności „akcyzowej”.

 

Obowiązek ten dotyka każdego ubiegającego się o jeden z poniższych statusów:

 

  • Podmiot prowadzący skład podatkowy — to podmiot, który uzyskał zezwolenie (decyzję administracyjną) na prowadzenie składu podatkowego. Skład podatkowy to nic innego jak miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (o procedurze zawieszenia poboru akcyzy w jednym z kolejnych wpisów). W ramach składu podatkowego podatnicy mogą produkować m.in. alkohol lub wyroby energetyczne bez konieczności uiszczania podatku akcyzowego.
  • Zarejestrowany odbiorca — podmiot, któremu również wydano zezwolenie. Zezwolenie to umożliwia nabywanie wewnątrzwspólnotowo (albo jednorazowe nabycie) wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Status ten umożliwia nabywanie z innych niż Polska państw członkowskich UE wyrobów akcyzowych (np. benzyn) i ich transportowanie do Polski bez konieczności zapłaty akcyzy. Obowiązek zapłaty powstaje dopiero po odebraniu towarów w Polsce.
  • Zarejestrowany wysyłający — podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Status ten umożliwia przemieszczanie zaimportowanych do Polski (tj. dopuszczonych do obrotu) wyrobów akcyzowych do m.in. składu podatkowego bez konieczności zapłaty akcyzy. Skład podatkowy nie posiada tych uprawnień. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie by podmiot, który posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego pozyskał również status zarejestrowanego wysyłającego.
  • Podatnik wyprowadzający własne wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego – to podmiot będący właścicielem wyrobów akcyzowych, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie na wyprowadzenia z cudzego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych będących jego własnością.
  • Podatnik nabywający wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium Polski. Nabycie wyrobów akcyzowych w tzw. procedurze z zapłaconą akcyzą nie wymaga pozyskania zezwolenia. Obowiązkowo jednak należy zapłacić podatek akcyzowy (za wyjątkiem wyrobów ze stawką 0 zł) po ich odebraniu w Polsce, a zabezpieczenie akcyzowe składa się przed wprowadzenie wyrobów akcyzowych na terytorium Polski.
  • Podmiot pośredniczący — podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium Polski do podmiotu zużywającego. Podmiot pośredniczący jak nazwa wskazuje to przede wszystkim pośrednik. Zakupione wyroby akcyzowe od podmiot prowadzącego skład podatkowy sprzedaje do podmiotu faktycznie zużywającego dane wyroby w celach objętych zwolnieniem od akcyzy. Taka możliwość dotyczy jedynie wybranych wyrobów (np. używanych w celach opałowych, pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00).
  • Przedstawiciel podatkowy – to podmiot, któremu właściwy naczelnik urzędu celnego wydał zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy to podmiot za pośrednictwem którego osoba fizyczna może nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą (lub ze stawką 0 zł) na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska oraz dokonać ich transportu do Polski. W takim przypadku to przedstawiciel podatkowy, a nie osoba fizyczna, jest podatnikiem akcyzy.
  • Pośredniczący podmiot tytoniowy — podmiot (i) posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, (ii) przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium Polski, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej lub (iii) przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium Polski — prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. W przypadku wyznaczenia podmiotu reprezentującego, to ten podmiot zobowiązany  jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Podmioty te dopiero od 1 stycznia 2016 r. zobowiązane są do składania zabezpieczeń akcyzowych. W skrócie pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot obracający suszem tytoniowym.

 

Każdy w wymienionych podmiotów ma obowiązek pozyskania zezwolenia, za wyjątkiem podatnika, który nabywa wyroby z zapłaconą akcyzą lub pozyskania wpisu w rejestrze jak w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego. Powyższa lista nie tworzy jednak zamkniętego katalogu. Zabezpieczenie akcyzowe mogą bowiem złożyć także np. przewoźnik lub spedytor (na wniosek jednego z ww. podmiotów).

 

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego następuje w ramach toczącego się postępowania o wydanie zezwolenia, jeszcze przed jego wydaniem (lub przed rejestracją pośredniczącego podmiotu tytoniowego). Zabezpieczenie akcyzowe należy złożyć po otrzymaniu wezwania naczelnika urzędu celnego.

 

O terminach na złożenie zabezpieczenia akcyzowego, jego wysokości i rodzajach zabezpieczeń przeczytacie w kolejnym moim wpisie. Zapraszam do lektury i zadawania pytań!

 

photo by Dino van der Merwe

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności