Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nabycie nieruchomości - czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT?

Prawo nabywcy do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony wynika z treści art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże aby zastosować wskazaną regulację, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy transakcja w ogóle podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak pokazuje przykład dzisiejszej sprawy zadanie to może przysporzyć wiele trudności.

 

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśli ustawy towarem s rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Pozostaje zatem zweryfikować, czy do transakcji zbycia nieruchomości nie znajdzie zastosowania któreś z wyłączeń w ustawie o VAT. Na tym bowiem etapie powstał spór z organami podatkowymi.

 

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 2 ustawy opodatkowaniu VAT nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z uwagi na brak definicji przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, należy sięgnąć do art. 551 kodeksu cywilnego, który wyjaśnia że przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto kodeks cywilny wymienia w tym miejscu przykładowe elementy stanowiące przedsiębiorstwo, m.in. nazwę, koncesje, licencje, zezwolenia, wierzytelności, własność nieruchomości i ruchomości, majątkowe prawa autorskie, czy tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Ustawa o VAT definiuje natomiast zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyjaśniając, że jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania

 

W omawianej dziś sprawie nabywca nieruchomości wystąpił o zwrot podatku VAT, w wyniku czego urząd skarbowy postanowił zweryfikować rozliczenia nabywcy. W następstwie kontroli organ podatkowy uznał, że nabywana nieruchomość stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem transakcja nabycia nieruchomości nie podlegała w ogóle opodatkowaniu VAT i nabywca nie ma prawa do zwrotu podatku od towarów i usług z tego tytułu. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej. Spółka zaskarżyła więc decyzje do WSA we Wrocławiu, który również zaaprobował stanowiska organów podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśniał, że nie ma wątpliwości, iż doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż nabywca prowadził działalność gospodarczą przy pomocy nabytych składników majątku w takim samym zakresie i charakterze, co właściciel dotychczasowy. Ponadto niewątpliwie nieruchomość stanowiła zespół składników, który umożliwiał osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego w postaci świadczenia usług najmu lokali, a obiekt był funkcjonalnie wyodrębniony jako kompletny i wystarczający do prowadzenia działalności w powyższym zakresie.

 

Konsekwencją takiego stanowiska jest brak prawa do odliczenia VAT oraz opodatkowanie transakcji 2 % PCC.

 

W konsekwencji sprawa trafiła do NSA, gdzie Spółka uzyskała korzystne stanowisko. Zdaniem NSA definicję ZCP zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że ZCP tworzy taki zespół składników majątkowych, który jest zdolny do prowadzenia niezależnej i samodzielnej działalności gospodarczej. Przy czym, ten zespół składników majątkowych, powinien być zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w składzie takim, w jakim jest zbywany na rzecz drugiego podmiotu. Oznacza to, że zbywany zespół składników majątkowych musi sam w sobie być zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności, a nie dopiero po połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy, czy też po uzupełnieniu go o inne składniki majątkowe. Nieruchomości zabudowane budynkami same w sobie nie mogą stanowić ZCP, nawet jeżeli były wykorzystywane przez zbywcę do działalności gospodarczej. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że okoliczność kontynuacji działalności przez nabywcę ma znaczenie dopiero w momencie ustalenia, że zbywany zespół składników majątkowych spełnia warunki definicji ZCP. Natomiast fakt, że nieruchomości mogą stanowić przedmiot najmu, tak u zbywcy, jak i następnie u nabywcy, nie czyni z tych nieruchomości zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aktualne stanowisko NSA być może zmienii niekorzystne stanowiska organów podatkowych, jednakże należy pamiętać, że wyrok zapadł w indywidualnej sprawie.

 

Photo by clifford aka snapster

 
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności