Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał kryteria uznania udzielenia przez spółkę pożyczek za czynności dokonywane sporadycznie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 czerwca 2014 r. (sygn. I FSK 1292/13) wskazał kryteria uznania udzielenia przez spółkę pożyczek za czynności dokonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. NSA we wspomnianym wyroku przychylił się do stanowiska spółki uznając, że udzielenie zaledwie trzech oprocentowanych pożyczek podmiotom powiązanym w celu nabycia spółki zależnej stanowi działalność incydentalną, której nie można przypisać cech bezpośredniego, stałego i koniecznego rozszerzenia działalności spółki. Nie można więc uznać, iż ta czynność udzielenia trzech pożyczek stanowi dodatkową działalność gospodarczą o cechach stałości. W konsekwencji, obrotu uzyskanego z tytułu tych pożyczek nie należy wliczać do proporcji, według której następuje odliczenie podatku naliczonego.

 

Udzielanie pożyczek stanowiących usługę finansową zwolnioną z VAT prowadzi do generowania przez pożyczkodawcę obrotu zwolnionego z VAT obejmującego wartość otrzymanych lub należnych odsetek. To z kolei może mieć wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Należy w szczególności analizować ewentualny wpływ wykazywania pożyczek na tzw. proporcję odliczenia stosowaną do nabyć związanych z całokształtem działalności podmiotu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT do obrotu branego pod uwagę przy wyliczeniu proporcji nie wlicza się m.in. obrotu uzyskanego z tytułu pomocniczych usług finansowych oraz usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 (w tym usług udzielania pożyczek), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

 

Przed 1 stycznia 2014 r. przepisy miały nieco inne brzmienie, wskazując, iż do proporcji nie bierze się pod uwagę m.in. usług finansowych, w zakresie, w jakim czynności te były dokonywane sporadycznie. Ustawa nie definiowała, kiedy można mówić o sporadycznych czynnościach, co powoduje, że granica między czynnościami sporadycznymi i niesporadycznymi jest płynna. Podobnie obecne przepisy nie definiują, co należy rozumieć przez czynności pomocnicze. Nowe brzmienie przepisu jest wzorowane wprost na obecnych przepisach Dyrektywy VAT, a tym samym może ono rzutować także na interpretację stanów faktycznych powstałych pod starym brzmieniem przepisu (tj. do końca 2013 r.).

 

Interpretując pojęcie pomocniczości / sporadyczności należy odwołać się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Z orzecznictwa tego wynika, że czynnościami pomocniczymi w rozumieniu Dyrektywy VAT, są takie czynności, które nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem zasadniczej działalności podatnika oraz w związku z którymi podatnik wykorzystuje jedynie w minimalnym stopniu aktywa lub usługi, w związku z którymi przy ich nabyciu miał prawo do odliczenia VAT. Jednocześnie z orzecznictwa TS UE wynika, że dla oceny sporadyczności danej czynności nie należy się kierować poziomem przychodów z danego tytułu (a przynajmniej nie może to być kryterium decydującym). Analizując, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z czynnością sporadyczną/ pomocniczą należy zatem brać pod uwagę ogół okoliczności związanych z transakcją, a nie jedynie ich ilość bądź wartość.

 

photo by Sanja Gjenero www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności