Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nowe przepisy regulujące korygowanie deklaracji podatkowych

Z początkiem 2016 r. ulegną zmianie zasady dotyczące korygowania deklaracji. Skuteczne skorygowanie deklaracji nie będzie wymagało złożenia uzasadnienia, które w obecnie obowiązującym porządku prawnym jest niezbędne.

 

Uzasadnienie korekty deklaracji podatkowej jest składane w celu przedstawienia organowi podatkowemu wyjaśnień dotyczących zmienionych elementów pierwotnego rozliczenia podatkowego. Jeżeli podatnik nie załączy uzasadnienia, organ podatkowy może go wezwać do uzupełnienia korygowanej deklaracji. Z kolei, gdy podatnik nie zastosuje się do wezwania organu podatkowego, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, aby wyjaśnić okoliczności sprawy i ewentualnie wydać decyzję określającą właściwą wysokość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku organ informuje o bezskuteczności korekty deklaracji. Od roku 2016 do korekty deklaracji podatkowej będzie można dołączyć uzasadnienie, nie będzie to jednak obowiązkowe.

 

Ponadto nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej zobowiązuje organ podatkowy do pisemnego zawiadomienia podmiotu, który złożył korektę, o każdym przypadku jej bezskuteczności. Zawiadomienie to będzie miało charakter informacyjny. Przekazanie podatnikowi informacji o bezskuteczności korekty pierwotnej deklaracji podatkowej będzie generalnie dotyczyło dwóch sytuacji. Pierwsza z nich związana jest ze złożeniem przez podatnika korekty deklaracji podatkowej, gdy nie był do tego uprawniony. Z takim zdarzeniem będziemy mieli do czynienia, gdy korekta deklaracji zostanie złożona w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym takim postępowaniem lub kontrolą. Druga sytuacja będzie miała miejsce, gdy na skutek złożenia korekty wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, organ podatkowy wyda decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz gdy wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem takiego wniosku.

 

Wraz z początkiem 2016 roku zwiększony zostanie także poziom, do którego organ podatkowy będzie mógł z urzędu skorygować deklarację podatkową. Obecnie limit ten dotyczy zmienionej, na skutek korekty dokonanej przez organ podatkowy, wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty, która nie może przekroczyć 1000 zł. Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej zwiększy tę wartość do 5000 zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej przepisy Ordynacji wskazano, że podwyższenie kwoty urzędowej korekty ma na celu ograniczenie obowiązku osobistego kontaktu z organami podatkowymi podmiotów składających deklaracje podatkowe. Doprecyzowano także, że powyższe przepisy będą odpowiednio stosowane do deklaracji składanych przez podatnika, płatnika lub inkasenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ustawowego progu dla urzędowej korekty deklaracji podatkowej będzie miała wpływ zarówno na sytuację podatników, płatników i inkasentów, jak biur rachunkowych, które zajmują się rozliczaniem podmiotów gospodarczych.

 

Ustawodawca zmieniając wskazany przepis Ordynacji podatkowej znowelizował także odpowiednio charakteryzujący instytucję czynnego żalu przepis art. 16a kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, podatnicy nie będą podlegali karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, gdy złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiszczą - niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ - należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Do sporządzonej korekty deklaracji podatnik nie będzie musiał dołączać uzasadnienia. Wystarczy, że zapłaci zaległy podatek oraz złoży korektę uprzednio złożonej deklaracji.

 

Zmienią się również przepisy o korygowaniu deklaracji podatkowych, zawarte w art. 14c ust. 5a ustawy o kontroli skarbowej. Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia, korekty złożonej w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, nie będą stosowane przepisy Ordynacji podatkowej o obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Do takiej korekty deklaracji stosowane się będą odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o podwyższonej stawce odsetek za zwłokę, równej 150% stawki odsetek za zwłokę. Zaostrzenie przepisów podatkowych w powyższym zakresie, skutkować będzie wyższymi kosztami dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorygować deklaracje w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Photo by Dorian Widling

1 komentujących
Business-Care08 / 01 / 2016

Ta zmiana przepisów to dobra wiadomość dla podatników i płatników. Brawo! W końcu urzędy skarbowe wychodzą naprzeciw podatnikom i pokazują ludzką twarz, a to dobry kierunek.

ODPOWIEDZ
ZOSTAW ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności