Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nowe reguły opodatkowania VAT zaliczek w eksporcie – VAT 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady opodatkowania VAT zaliczek w eksporcie. W myśl znowelizowanej ustawy otrzymanie części lub całości zapłaty przed dokonaniem eksportu towarów zawsze będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego bez względu na termin faktycznego wywozu. Od momentu wywozu i zgromadzenia potwierdzających go dokumentów będzie jednak uzależnione prawo do zastosowania stawki 0% do tych zaliczek. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje rozwiązań najbardziej problematycznych zagadnień dotyczących opodatkowania VATem zaliczek w eksporcie po 1 stycznia 2014 r.

 

 Zasady ogólne

Z brzmienia nowego art. 41 ust. 9a ustawy o VAT wynika, że warunkiem zastosowania stawki 0% VAT do zaliczki w eksporcie jest łącznie spełnienie następujących warunków:

  • dokonanie wywozu w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę oraz
  • otrzymanie w powyższym dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE.

 

Oznacza to, że dla zastosowania stawki 0% VAT konieczne jest zachowanie odpowiedniego terminu wywozu towarów oraz otrzymanie dokumentów w tym samym terminie. Szczegółowa analiza wskazanych warunków rodzi jednak wiele wątpliwości, o których mowa poniżej.

 

Stawka 0% a wywóz w ciągu 2 miesięcy

Co do zasady, w celu możliwości zastosowania stawki 0% VAT do zaliczki, podatnik powinien dokonać wywozu towarów w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę. Przykładowo zatem, jeżeli zaliczka została uiszczona w dniu 16go stycznia 2014 r., to wywóz towarów powinien nastąpić do końca marca 2014 r. W praktyce jednak spełnienie powyższego warunku wywozu w terminie 2 miesięcy często może okazać się niemożliwe.

 

Istnieje jednak sposób na wydłużenie terminu wywozu z zachowaniem prawa do zastosowania stawki 0%. W tym celu należy ustalić z kontrahentem warunki dostawy, w których wskazany będzie późniejszy termin wywozu towarów, uzasadniony „specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw”. Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez „specyfikę realizacji tego rodzaju dostaw”, a zatem zasadniczo brak jest podstaw do negowania przez organy podatkowe przyjętych przez strony ustaleń, jeśli będą one uzasadnione. Uzgodnienie warunków dostawy ze wskazanym terminem wywozu może nastąpić w dowolnej formie, również drogą elektroniczną, wskazane jest jednak, aby podatnik potrafił je udowodnić w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

 

Stawka 0% a termin otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz

Warunkiem zastosowania stawki 0% do zaliczki jest również otrzymanie „w tym samym terminie” dokumentów potwierdzających wywóz towarów. „W tym samym terminie” oznacza, że w takim terminie, jaki został wyznaczony na wywóz, a zatem zasadniczo w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę. Ustawodawca jednak nakazuje tu odpowiednie stosowanie art. 41 ust. 7. Nie wiadomo jednak do końca, na czym owo „odpowiednie” stosowanie miałoby polegać, bowiem art. 41 ust. 7 zasadniczo dotyczy momentu wykazania eksportu w ewidencji.

 

W rządowym uzasadnieniu do projektu zmian jedyne „wyjaśnienie” stosowania odpowiedniego ust. 7 sprowadza się do stwierdzenia, że podatnik będzie uprawniony do zastosowania stawki 0%, jeśli „otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o VAT, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów”. Możliwości zatem są dwie:

  1. termin otrzymania dokumentów został wydłużony do czasu złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym upłynął ostateczny termin wywozu towarów,
  2. termin otrzymania dokumentów został wydłużony do czasu złożenia deklaracji za okres następujący po okresie rozliczeniowym, w którym upłynął ostateczny termin wywozu towarów.

 Powyższe prezentuje następujący przykład:

Otrzymanie zaliczki
Ostateczny termin wywozu
Termin otrzymania dokumentów
styczeń
31 marca
Opcja 1: Do 25 kwietnia (do momentu złożenia deklaracji za marzec, czyli okres, w którym upłynął ostateczny termin wywozu towarów)
Opcja 2: Do 25 maja (do momentu złożenia deklaracji za kwiecień, czyli okres następujący po okresie, w którym upłynął ostateczny termin wywozu towarów)

 

Wydaje się, że uzasadnione jest stosowanie podejścia nr 2, bowiem tylko ono spełnia w rzeczywistości funkcję „wydłużenia” terminu na otrzymanie dokumentów. Wobec faktu, że przepisy te pozostają nieczytelne, a stanowisko organów podatkowych jest nieznane, warto rozważyć jednak uzyskanie indywidualnej interpretacji, która potwierdzi prawidłowość wybranego sposobu rozliczeń i zabezpieczy interesy podatnika na wypadek przyszłej kontroli podatkowej.

Photo by Barun Patro www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności