Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Opodatkowanie olejów smarowych zgodne z przepisami UE – wyrok TSUE z 12.02.2015, C-349/13

Wczoraj, 12 lutego TSUE wydał orzeczenie prejudycjalne w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy oleje smarowe mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym nakładanym na identycznych zasadach co podatek nakładany na wyroby akcyzowe objęte systemem wspólnotowym.

 

Pytanie dotyczyło wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76, s. 1) oraz art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. 2009, L 9, s. 12).

 

Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Ministrem Finansów (zwanym dalej „Ministrem”) a Oil Trading Poland sp. z o.o. (zwaną dalej „OTP”) w przedmiocie nałożenia podatku akcyzowego w Polsce na oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze.

 

Działalność OTP polega na sprzedaży olejów smarowych oznaczonych kodami od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99 Nomenklatury scalonej i przeznaczonych na cele inne niż napędowe i grzewcze. OTP nabywa te oleje smarowe w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych i sprzedaje je w Polsce.

 

W dniu 10 kwietnia 2009 r. OTP wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego, w szczególności dotyczącej kwestii, czy rzeczone oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Polska), działając w imieniu Ministra, w pisemnej interpretacji z dnia 23 kwietnia 2010 r. udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej.

 

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy [92/12] oraz aktualnie odpowiednio art. 1 ust. 3 [akapit pierwszy] lit. a) i [art. 1 ust. 3 akapit drugi] dyrektywy [2008/118] należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia[ją] się one nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kod[ami] [od] CN 2710 19 71 [do CN] 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł właściwych dla ujednoliconego podatku akcyzowego nakładanego na konsumpcję produktów energetycznych?”.

 

Trybunał (dziesiąta izba) orzekł, że:

Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania oraz art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12, należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak te dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego, ustanowionego przez rzeczone dyrektywy, jeżeli fakt objęcia rzeczonych produktów tym podatkiem nie powoduje formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi.

 

Co więcej, TSUE przeanalizował formalności związane z nabyciem tych wyrobów i stwierdził, że co prawda ocena powinna być dokonana przez sąd krajowy, niemniej jego zdaniem  nie stanowią one formalności przy przekraczaniu granic i nie prowadzą one do dyskryminacji nabyć wewnątrzwspólnotowych w stosunku do nabyć krajowych.

Photo by cyrill http://www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności