Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Pełnomocnictwo ogólne w Ordynacji podatkowej

Dotychczas Ordynacja podatkowa jedynie w ograniczonym zakresie regulowała zasady udzielania pełnomocnictw oraz funkcjonowania pełnomocnika podczas postępowań podatkowych oraz kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe. Z początkiem 2016 r. sytuacja ta uległa zmianie - Ustawodawca znowelizował przepisy Ordynacji podatkowej i wprowadził do niej nowy rozdział 3a poświęcony wyłącznie pełnomocnictwom.

 

W tym wpisie omawiam najistotniejszą w mojej opinii zmianę, jaką jest wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego do przepisów Ordynacji. W tym zakresie omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 

Nowelizacja przepisów w zakresie pełnomocnictwa ogólnego ma na celu uproszczenie sytuacji pełnomocnika oraz strony, którą reprezentuje. Dotychczas pełnomocnik zobowiązany był do przedłożenia udzielonego mu pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczonej kopii do każdej prowadzonej sprawy, co komplikowało procedurę podatkową oraz zwiększało jej koszty. Nowy typ pełnomocnictwa upoważni pełnomocnika ogólnego do reprezentowania stron postępowania i podejmowania czynności w ich imieniu we wszystkich sprawach podatkowych, jak również innych sprawach, w których właściwe są organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Oznacza to, że taki pełnomocnik będzie mógł podejmować w imieniu swojego mocodawcy czynności zarówno w postępowaniu podatkowym w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz w postępowaniu kontrolnym w przedmiocie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług. Pełnomocnictwo ogólne będzie zwolnione od opłaty skarbowej, a organ podatkowy w razie potrzeby sam będzie dołączał do akt sprawy wydruk takiego pełnomocnictwa oraz zawiadomienie o zmianie jego zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

 

Powyższe związane jest również z powstaniem nowej instytucji o nazwie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (dalej: Centralny Rejestr). Centralny Rejestr będzie prowadzony przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a dostęp do niego będą miały organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wpisy w Centralnym Rejestrze będą dokonywane jedynie na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego według ustanowionego wzoru, chyba że podczas funkcjonowania Centralnego Rejestru wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające złożenie lub odwołanie pełnomocnictwa. Za zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego do Centralnego Rejestru oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu odpowiedzialny będzie mocodawca, chyba że czynności tych dokonywać będzie profesjonalny pełnomocnik.

 

Ustawodawca przewidział również inny sposób zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwo takie będzie można także zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Ze wskazanej ewidencji informacja o takim pełnomocnictwie zostanie następnie przesłana do Centralnego Rejestru. Taka forma ułatwi niewątpliwie zgłoszenie pełnomocnictwa tym podmiotom, które podlegają wpisowi do CEIDG.

Photo by Mark Normand

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności