Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Pełnomocnictwo szczególne w przepisach Ordynacji podatkowej

Ustawa nowelizująca Ordynację podatkową wprowadza trzy rodzaje pełnomocnictw. Są to pełnomocnictwa ogólne, szczególne i do doręczeń. Pełnomocnictwo szczególne ma pomóc stronie w załatwieniu konkretnej sprawy.

 

Pełnomocnictwo szczególne zostało uregulowane w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej. Pełnomocnictwo to funkcjonowało już wcześniej i było szeroko stosowane. Upoważnia ono do działania we wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Istnieją trzy formy, w jakiej takie pełnomocnictwo może być udzielone: na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub ustnie do protokołu. Ustanowienie pełnomocnictwa, zmiana jego zakresu, jego odwołanie lub wypowiedzenie wywiera skutek od dnia zawiadomienia o tym fakcie organu podatkowego.

 

W treści pełnomocnictwa należy zawrzeć takie dane, które pozwolą na identyfikację osoby pełnomocnika. W ustaleniu tożsamości pełnomocnika pomoże jego identyfikator podatkowy, a gdy pełnomocnikiem jest osoba nie będąca rezydentem:

  • numer i seria paszportu lub
  • innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub
  • inny numer identyfikacyjny, o ile nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego.

 

Dodatkowo dokument pełnomocnictwa powinien zawierać adres pełnomocnika do doręczeń, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego także adres elektroniczny.

 

Ustawodawca wskazał dodatkowo, że pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku VAT, który jest nierezydentem i nie posiada identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie oraz swój adres elektroniczny. W przypadku, gdy taki numeru nie został mu nadany, pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub jakiegokolwiek innego dokumentu, który potwierdzi jego tożsamość.

 

Złożenie pełnomocnictwa szczególnego powinno nastąpić w formie ustalonej przez ustawodawcę. Wzór takiego pełnomocnictwa oraz wzór zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo złożone na druku zgodnym ze wzorem zawartym w powyższym rozporządzeniu, zawierać będzie wszystkie niezbędne dane pełnomocnika, które pozwolą na jego prawidłowe umocowanie.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie tracą ważności, pomimo że nie zostały sporządzone na formularzu. Od dnia 01.01.2016 r. takie pełnomocnictwa uznawane są za pełnomocnictwa szczególne z mocy prawa.

Photo by Krzysztof (Kriss) Szkurlatowski | www.freeimages.com

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności