Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Wydatki poza strefą to koszt wpływający na dochód zwolniony

Inwestorzy działający w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) korzystają ze zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie stre­fy. Czasem jednak inwestor posiada tak­że zakład poza strefą, w którym wykonuje część procesu produkcyjnego. Skutkuje to koniecznością przyporządkowania części uzyskanego dochodu do działalności pozastrefowej, podlegającej opodatkowaniu. Inwestor może także zlecić pod­miotowi pozastrefowemu jeden z etapów produk­cji wyrobu strefowego. Kontrowersje budzi to, czy także w tym przypadku część dochodu inwestora należy opodatkować.

 

Produkcja poza strefą

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Mini­strów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy pub­licznej, udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalno­ści gospodarczej na terenach specjalnych stref eko­nomicznych – Dz.U z 2008 r. nr 232, poz. 1548, w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się na podstawie danych jedno­stki organizacyjnej, prowadzącej działalność wy­łącznie na terenie strefy.

 

Jeśli inwestor, posiadający zezwolenie strefowe, uzy­skuje przychód ze sprzedaży produktu, który został częściowo wytworzony w jego zakładzie poza stre­fą, część dochodu ze sprzedaży wyrobu gotowego należy przypisać działalności pozastrefowej, pod­legającej opodatkowaniu CIT. Trzeba tego doko­nać w oparciu o przepisy o cenach transferowych. Należy zatem ustalić, ile kosztowałoby nabycie od podmiotu niepowiązanego usługi wykonanej w za­kładzie pozastrefowym inwestora. Taka cena będzie przychodem ze sprzedaży podlegającym opodat­kowaniu, a jednocześnie kosztem uzyskania przy­chodu zwolnionego z opodatkowania. Natomiast przychód opodatkowany należy obniżyć o związane z nim koszty uzyskania (tj. koszty procesu pozastre­fowego), tym samym ustalając podstawę opodatko­wania CIT oraz podatek należny.

 

Zlecenie na zewnątrz

Organy podatkowe mają od pewnego czasu ten­dencję do rozciągania stosowania takiej procedury także na sytuacje, w których inwestor strefowy na­bywa usługi obróbki swoich wyrobów poza strefą od podmiotu zewnętrznego (np. wytworzony w strefie produkt jest malowany czy pakowany poza strefą, a następnie trafia z powrotem do magazynu w stre­fie). Przykładowo, takie rozstrzygnięcie znalazło się w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 5 listopada 2013 r. (nr IBPBI/2/423-1049/13/MO).

Podejście to prowadzi jednak do zniekształcenia zasady stosowania cen transferowych. Zewnętrzny dostawca usług sprzedaje je bowiem z założeniem zysku, po cenie, którą można uznać za rynkową. Wygenerowany zysk podlega u niego opodatko­waniu. Zapłacona mu kwota powinna być zatem kosztem uzyskania przychodu zwolnionego z opo­datkowania u inwestora strefowego. Nie ma uzasad­nienia przypisywanie tej fakturze zakupowej także części marży zysku wygenerowanej u inwestora stre­fowego. Takie przypisanie powoduje wręcz, że koszt uzyskania przychodu zwolnionego z opodatkowa­nia jest wyższy od cen rynkowych. To sprzeczne z treścią analizowanych przepisów rozporządzenia.

 

Pozytywny sygnał

Można zaobserwować pozytywny dla inwesto­rów strefowych zwrot stanowiska. W interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2014 r. nr IBPBI/2/423-1356/13/AP, słusznie stwierdzono, że „sam fakt wykorzystania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez wnioskodawcę poza terenem strefy”. Wydatki po­noszone na rzecz kooperantów pozastrefowych w związku z wytworzeniem produktu strefowego należy traktować jako koszty uzyskania przycho­dów, mające wpływ na dochód podlegający zwol­nieniu z CIT.

 

Miejmy nadzieję, że takie podejście się ugruntuje, co miałoby pozytywny wpływ zarówno na inwestorów strefowych, jak i ich kooperantów działających w otoczeniu SSE.

Photo by Gareth Weeks, http://www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności