Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Za opieszałość fiskusa zapłaci podatnik

26 października 2015 r. NSA wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 2/15), w myśl której podatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę, jeżeli od wszczęcia postępowania przez organ pierwszej instancji do ostatecznego rozstrzygnięcia minęło więcej niż trzy miesiące, nawet jeśli decyzja pierwszej instancji zostanie kilkakrotnie uchylona. NSA wskazał, że w takim przypadku przez cały czas toczy się to samo postępowanie podatkowe. Konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy nie oznacza więc, że wszczynane jest nowe postępowanie, w którym trzeba na nowo liczyć terminy ustawowe.

 

Co prawda zasadą jest, że od zaległości podatkowych powstaje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, niemniej jednak przepisy ordynacji podatkowej zawierają swego rodzaju bat na skarbówkę. Otóż w przypadku postępowania podatkowego odsetki nalicza się tylko przez pierwsze trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie nie zostanie wydana decyzja, za kolejny okres odsetki nie biegną.

 

Problem powstaje jednak w sytuacji, gdy decyzja urzędu skarbowego okazuje się wadliwa i organ drugiej instancji przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. NSA we wskazanej uchwale orzekł, że 3 miesięczny termin nie może wtedy biec na nowo.

 

Niestety – od 1 stycznia 2016 r. uległy w tym zakresie zmianie przepisy Ordynacji podatkowej. Co prawda, teoretycznie nadal obowiązuje zasada nienaliczania odsetek po 3 miesiącach od wszczęcia postępowania (art. 54 par. 1 pkt 7 ordynacji), ale jednocześnie dodano zapis, że jeśli decyzja zostanie uchylona i sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia, to 3-miesięczny termin jest liczony od nowa (zmieniony art. 54 par. 3).

 

Powyższe sprawia, że za opieszałość organów, jak również wadliwość w orzekaniu przez organ (np. w sytuacji kilkukrotnego wydawania wadliwych decyzji, podlegających uchyleniu) zapłaci podatnik.

 

Potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2015 r. do dyrektorów izb skarbowych (nr PK4.8022.45.2015). Resort wyjaśnia, że od 1 stycznia 2016 r. otrzymanie akt sprawy w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji uruchamia bieg terminów dla celów nienaliczania odsetek za zwłokę. Wobec braku przepisów przejściowych, zdaniem Ministerstwa, nowy sposób ma zastosowanie do spraw, w których po uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (stwierdzeniu nieważności decyzji) organ otrzymał akta sprawy po 1 stycznia 2016 r. Art. 54 par. 3 ordynacji podatkowej w brzmieniu sprzed nowelizacji (zinterpretowany uchwałą NSA z 26 października 2015 r.), powinien być nadal stosowany w sprawach, w których akta sprawy wpłynęły do organu podatkowego przed 1 stycznia 2016 r.

Photo by Christos Crs
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności