Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

100 zmian dla firm czyli co nowego w przepisach prawa pracy w roku 2017

Niektórzy pracodawcy mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu nowych regulacji, tymczasem część z nich ma istotne znaczenie w praktyce.  Poniżej przedstawiam pokrótce najistotniejsze nowości.

 

Zmiany w regulaminach

 

Po pierwsze,  podniesione zostały progi zatrudnienia obligujące pracodawcę do wprowadzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie obowiązek taki mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników (a nie jak to miało miejsce dotychczas – 20 pracowników).

 

Z kolei u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników obowiązek ten zaistnieje wyłącznie wówczas, gdy organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie któregoś z regulaminów. W tym kontekście pojawia się ciekawe zagadnienie praktyczne, a mianowicie czy możliwe jest uchylenie regulaminów u pracodawców zatrudniających pomiędzy 20 a 50 osobami, którzy poprzednio zobowiązani byli do ich wprowadzenia, a obecnie nie mają już tego wymogu. Przepisy kodeksu pracy nie regulują tej sytuacji. Wskazówką może być stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wydane jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy), zgodnie z którym tacy pracodawcy nie są już zobowiązani do utrzymywania w mocy istniejącego regulaminu. Możliwe jest zatem jego zniesienie przy czym wydaje się, że powinno to nastąpić przy odpowiednim zastosowaniu trybu przewidzianego dla ustalania takiego regulaminu

 

Wydłużony termin na odwołanie

 

Po drugie, do 21 dni wydłużony został termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, a także na skierowanie żądania przywrócenia do pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zmiana ta jest istotna przede wszystkim dla pracownika, a z punktu widzenia pracodawcy punktu widzenia pracodawcy warto jednak pamiętać, aby rozwiązując umowę z pracownikiem dostosować treść oświadczenia pracodawcy (a konkretnie pouczenia o prawie odwołania do sądu pracy) do nowych regulacji.

 

Powierzenie mienia pracownikom

 

Po trzecie, obecnie łączne powierzenie pracownikom mienia na podstawie umowy o współodpowiedzialności materialnej musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Świadectwa pracy

 

Po czwarte, wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania pracownikom świadectw pracy oraz ich treści. W szczególności w sytuacji, w której dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia tylko na wniosek tego pracownika. Co do treści świadectwa, pracodawca będzie zobowiązany wykazać również drugie imię lub więcej imion (jeśli pracownik takie posiada), a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem także stronę stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. W świadectwie pracy znajdzie się również informacja dotycząca okresu ochronnego – korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego. Dookreślono również, że pracownik będzie mógł upoważnić osobę do odbioru świadectwa pracy nie tylko w postaci papierowej ale również elektronicznej. Ponadto sprecyzowano, że pojęcie „niezwłocznego” wydania świadectwa pracy oznacza jego wydanie pracownikowi w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

 

Na koniec warto wspomnieć o uchwalonych wcześniej, a obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku regulacjach dotyczących płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy świadczących usługi.

 

Photo by Andrzej Pobiedziński

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności