Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Formalności związane z wypadkiem przy pracy

Na tym nie kończą się jednak formalności w związku z wypadkiem. Jeśli pracodawca posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o zaistniałym zdarzeniu powinien powiadomić swojego ubezpieczyciela.

 

Analiza OWU

 

W pierwszej kolejności pracodawca powinien przeanalizować, czy zaistniałe zdarzenie objęte będzie ubezpieczeniem. Z ogólnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OWU) może bowiem wynikać, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za określone szkody. Jego odpowiedzialność może być wyłączona np. w przypadku szkody powstałej bezpośrednio lub pośrednio z wydobywania, czy przetwarzania produktów zawierających azbest, czy też nie będzie on odpowiadał za szkodę wyrządzoną przez rzecz nieposiadającą ważnego atestu, certyfikatu, czy aprobaty technicznej.

 

Ostatecznie to ubezpieczyciel, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, zdecyduje, czy dane zdarzenie jest objęte zakresem jego odpowiedzialności, niemniej, w niektórych przypadkach, jego odpowiedzialność jest z góry wyłączona.

 

Powiadomienie ubezpieczyciela

 

Następnie istotne będzie ustalenie, kiedy należy zawiadomić ubezpieczyciela o wypadku, który może spowodować zgłoszenie wobec niego roszczenia. Jeśli OWU nie przewidują konkretnego terminu np. 3 dni, a wskazują, że pracodawca zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela niezwłocznie, wówczas przyjmuje się, że jeśli zawiadomienie ubezpieczyciela będzie miało miejsce w terminie 7 dni od zaistnienia wypadku, spełniony zostanie obowiązek niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela.

 

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest, co do zasady, powstanie w okresie ubezpieczenia objętej ubezpieczeniem szkody rzeczowej lub osobowej.

 

Można zastanawiać się, czy warto zgłaszać szkodę ubezpieczycielowi w sytuacji, kiedy poszkodowany nie wystąpił z roszczeniami w stosunku do pracodawcy. Nawet nie tyle warto, co należy. Zawiadomienie bowiem, zgodnie z OWU, powinno dotyczyć powstania szkody, a szkoda powstaje już w momencie wypadku. Zatem, początkiem terminu na zawiadomienie o wypadku jest właśnie moment wypadku, gdyż jego skutkiem jest powstanie szkody. W takiej sytuacji, zawiadomienie ubezpieczyciela powinno mieć miejsce w terminie do 7 dni od wypadku. Jednak w niektórych przypadkach (np. zgłoszone zdarzenie nie ma kompletnie nic wspólnego ze świadczoną pracą) dopiero zgłoszenie przez poszkodowanego określonego żądania, aktualizuje obowiązek poinformowania o nim ubezpieczyciela.

 

Zasadniczo, w razie naruszenia przez ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu, ubezpieczyciel może, w oparciu o postanowienia OWU, odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadków.

 

Formularz zgłoszenia szkody

 

Gdy już wiadomo, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest z góry wyłączona, pracodawca powinien we wskazanym terminie wypełnić formularz zgłoszenia szkody (są one publikowane na oficjalnych stronach internetowych ubezpieczycieli lub dostępne u agentów ubezpieczeniowych) i wraz z dowodami, stanowiącymi potwierdzenie okoliczności, na które się powołuje, przesłać formularz na adres ubezpieczyciela.

 

Powoduje to rozpoczęcie procedury likwidacji szkody, o czym w następnym wpisie.

 

Photo by jean froidevaux

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności