Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Procedura zatrudniania pracowników z Ukrainy

Zanim pracodawca zechce powierzyć pracę Ukraińcowi, powinien upewnić się, że cudzoziemiec przebywa na terenie Polski legalnie oraz posiada prawo do wykonywania pracy.

 

Prawo pobytu

 

11 czerwca 2017 r., na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 539/2001, został zniesiony obowiązek posiadania wizy dla obywateli Ukrainy podróżujących do krajów Unii Europejskiej. Obecnie nie muszą oni posiadać wizy, o ile ich pobyt na terenie UE będzie trwał do 90 dni w ostatnich 180 dniach (ostatnie pół roku). Cele pobytu mogą być różne, w tym wykonywanie pracy. Warunkiem wjazdu na terytorium RP jest m.in. posiadanie paszportu biometrycznego, wskazanie uzasadnienia pobytu i jego warunków, posiadanie wystraczających środków pieniężnych na pobyt w Polsce oraz aktualnego ubezpieczenia.

 

Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym zostanie wykorzystany, ponowny wjazd potencjalnego pracownika na terytorium Polski może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Legalne zatrudnienie

 

Co do zasady zatrudnienie pracownika z zagranicy jest możliwe na podstawie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydawanych przez właściwego miejscowo wojewodę.

 

Jednakże w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, zatrudnienie pracowników z Ukrainy może nastąpić na podstawie zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 

Na podstawie takiego oświadczenia pracownicy z Ukrainy mogą wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców powierzających im wykonywanie pracy w tym okresie). Procedura ta jest zdecydowanie szybsza i nie wymaga przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy.

 

Nadto, w odniesieniu do pracowników z Ukrainy, którzy pracują już u konkretnego pracodawcy ponad 3 miesiące na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (przy czym musi to być praca nieprzerwana, bez opuszczania Polski), a w czasie tego okresu korzystali jedynie z urlopu wypoczynkowego, na podstawie powołanego już Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, możliwe jest zastosowanie trybu uproszczonego procedury uzyskania zezwolenia na pracę, tzn. bez oczekiwania na test rynku pracy.

 

Jeśli zatem pracownik ma zostać zatrudniony w Polsce na okres do 90 dni, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i w oparciu o paszport biometryczny (ruch bezwizowy).

 

Jeśli pracownik ma zostać zatrudniony w Polsce przez okres od 90 dni do 6 miesięcy, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i w oparciu wizę lub zezwolenie na pobyt.

 

Jeśli zaś pracownik z Ukrainy ma zostać zatrudniony w Polsce na okres powyżej 6 miesięcy, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zezwolenia na pracę i w oparciu o wizę lub zezwolenie na pobyt.

 

Pamiętać należy, że kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemca jest obowiązkiem pracodawcy. Utrata któregokolwiek z tych tytułów (uprawnienia do legalnego pobytu lub zgodnego z prawem zatrudnienia) powoduje brak możliwości dalszego zatrudniania obcokrajowca.

 

Photo by Tatiana Mironova

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności