Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Wypadek autem firmowym może być kosztowny dla pracownika?

Czy zawsze tylko pracodawca musi ponieść koszty naprawy, jeśli pracownik wyrządzi szkodę samochodem służbowym? Najczęściej chodzi tu o uszkodzenia innego samochodu, czy też inne szkody w mieniu osób trzecich. Jednak zdarzają się i poważne uszczerbki na zdrowiu, skutkujące trwałym kalectwem, a nawet śmiercią poszkodowanego.

 

 

Szkoda wyrządzona osobie trzeciej

 

Art. 120 § 1 Kodeksu pracy reguluje kwestię wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Wówczas do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca. Jednakże zgodnie z § 2 tego przepisu, pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przysługuje regres (roszczenie zwrotne) do pracownika. Odszkodowanie takie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.).

 

Wyjątki potwierdzają regułę

 

Jednakże od rozwiązań ustawowych dopuszcza się pewne wyjątki. I tak pracownik będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli z przyczyn natury faktycznej osoba poszkodowana nie będzie mogła dochodzić naprawienia szkody od pracodawcy. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2008 roku, sygn. akt: II CSK 618/07, taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności także w sytuacji, gdy szkoda osobie trzeciej zostanie wyrządzona przez pracownika nieposiadającego wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, który nieumyślnie wyrządził szkodę osobie trzeciej podczas wykonywania obowiązków pracowniczych (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 września 2009 roku, sygn. akt: V CSK 85/09).

 

Szkoda wyrządzona koledze

 

Warto przy tym zaznaczyć, że pracodawca odpowiadał będzie także za szkodę wyrządzoną przez pracownika innemu pracownikowi.

 

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

 

Pojawia się natomiast pytanie, kiedy szkoda jest popełniona „przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych”? Przyjmuje się, że chodzi o sytuacje, kiedy zachodzi związek pomiędzy działaniami pracownika a jego obowiązkami pracowniczymi, czyli gdy szkoda powstanie np. gdy listonosz rozwoził pocztę, kierowca autobusu podjeżdżał do przystanku. Ogólnie rzecz ujmując, pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za pracownika, któremu powierzył auto służbowe w ramach stosunku pracy, zawsze gdy wypadek zostanie przez niego spowodowany w godzinach pracy i podczas jej wykonywania.

 

Krótka przerwa w czasie wykonywaniu obowiązków służbowych

 

W sytuacji, gdy pracownik wyrządził szkodę jedynie przy okazji wykonywania obowiązków pracowniczych (szybki dojazd do sklepu, czy na wizytę do lekarza w godzinach pracy), wówczas będzie on sam zobowiązany do jej naprawienia.

 

Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela

 

W większości przypadków, pracodawca będzie mógł sięgnąć do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odszkodowanie zostanie wówczas ustalone i wypłacone w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, natomiast jego wysokość powinna odpowiadać wysokości odszkodowania należnego od ubezpieczonego zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania. Zatem w rozpatrywanym przypadku, co do zasady (nie licząc wyłączeń odpowiedzialności), szkodę pokryje zakład ubezpieczeń.

 

Jednakże, gdy pracownik podróżując samochodem służbowym, wykonując obowiązki służbowe wyrządził szkodę samemu sobie, wówczas odpowiedzialność pracodawcy będzie wyłączona (wynika to z literalnego brzmienia art. 120 k.p.). W tej sytuacji odpowiedzialności nie ponosi także ubezpieczyciel w ramach OC, gdyż ubezpieczenie OC służy wyrównaniu szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

 

Podsumowując, za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej podczas korzystania z samochodu służbowego, przy wykonywaniu obowiązków służbowych, odpowiadać będzie co do zasady pracodawca, który w większości przypadków będzie mógł skorzystać z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Czy warto wprowadzić w firmie politykę korzystania z samochodów służbowych, która regulować będzie m.in. zasady odpowiedzialności pracownika za korzystnie z auta służbowego po godzinach?

 

Zachęcam do odwiedzania naszego bloga i śledzenia kolejnych wpisów.

 

Photo by Revati Upadhya

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności