Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, jest wymagane, jeśli cudzoziemiec:

 

  1. wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo jego oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP - w tym wypadku cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pracę typu A;
  2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS lub spółki kapitałowej w organizacji przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – wówczas cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pracę typu B;
  3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu C;
  4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej, czyli usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym - cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pracę typu D;
  5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż objęty zezwoleniami typu B, C, D - cudzoziemiec powinien wtedy otrzymać zezwolenie typu E.

 

Czy zezwolenie na pracę jest tożsame z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę?

 

Otóż nie. Przepisy prawa, w szczególności ustawa o cudzoziemcach, przewidują, że cudzoziemiec może uzyskać:

 

  • zezwolenie na pracę bądź
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Zaletą drugiego z zezwoleń jest połączenie w jednym postępowaniu dwóch procedur: legalizacji zatrudnienia oraz legalizacji pobytu. Na podstawie tego dokumentu cudzoziemiec może bowiem nie tylko wykonywać pracę, ale także przebywać na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania wizy.

 

 

 

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Organ wydający decyzję w sprawie

 

 

wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy

 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca

 

Podmiot występujący z wnioskiem o jego wydanie

 

 

pracodawca lub zleceniodawca, który zamierza zatrudniać cudzoziemca

cudzoziemiec

Strony postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia

 

 

Urząd Wojewódzki

pracodawca polski albo zagraniczny

Urząd Wojewódzki

cudzoziemiec

Zakres decyzji

 

 

 

Uprawnia do pracy na terytorium RP przez wskazany w niej okres

Uprawnia do pracy i pobytu na terytorium RP przez wskazany w niej okres

Okres ważność  decyzji

 

 

wydawana na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata (z pewnymi wyjątkami)

wydawane na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata (z pewnymi wyjątkami)

Oba zezwolenia wydawane są w formie decyzji administracyjnej. Poniżej przedstawiam tabelę wskazującą na najistotniejsze różnice pomiędzy nimi:


 
Czy zawsze wymagane jest zezwolenie na pracę?

Zasadniczo zatrudnienie cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Jednakże w odniesieniu do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wprowadzono możliwość świadczenia pracy w oparciu o zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 

Na podstawie takiego oświadczenia pracownicy mogą wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców powierzających im wykonywanie pracy w tym okresie). Procedura ta jest zdecydowanie szybsza i nie wymaga przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy.

 

O dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pracę oraz o sytuacjach kiedy zezwolenie nie jest wymagane, poczytasz w naszych kolejnych wpisach.

 

 

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności