Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy

Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwie.

Zapisz się do newslettera KSP

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

Październik 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Odsetki w leasingu operacyjnym a koszty finansowania dłużnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 11 października 2018 r. (I SA/Wr 651/18) stwierdził, że ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy CIT nie mają zastosowania do opłat leasingowych ponoszonych w związku z umową leasingu operacyjnego.

 

Czego dotyczy wyrok – odsetki od leasingu operacyjnego

 

Spółka wystąpiła o interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka wraz z innymi spółkami krajowymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). Podmioty z Grupy użytkują niektóre składniki majątku na podstawie umów leasingu operacyjnego i finansowego. W związku z powyższym zadano pytanie, czy opłaty ponoszone za użytkowanie składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy CIT. Zdaniem Spółki, opłaty z tytułu użytkowania składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przywołanego przepisu. Spółka wskazała, że koszty finansowania dłużnego z art. 15c ustawy CIT obejmują swoim zakresem część odsetkową raty leasingowej, wobec czego przepis ten nie może dotyczyć leasingu operacyjnego, gdyż część odsetkowa raty ustalana jest wyłącznie w przypadku umów leasingu finansowego.

 

Co powiedział DKIS – odsetki od leasingu operacyjnego są limitowane

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że przepis art. 15c ustawy CIT nie precyzuje do jakiego rodzaju leasingu się odnosi. Nieuzasadnione jest zatem zawężanie jego zakresu wyłącznie do leasingu finansowego. Gdyby ustawodawca zamierzał ograniczyć zasięg przepisu wyłącznie do jednego rodzaju leasingu, zawarłby w tym względzie stosowny zapis w ustawie.

 

Stanowisko WSA – leasingu operacyjny nie wchodzi w zakres art. 15c

 

WSA we Wrocławiu uznał stanowisko DKIS za błędne i uchylił zaskarżoną interpretację. Istotą sporu dla WSA było ustalenie, czy istnieje różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Mimo że ustawodawca nie przyjmuje odrębnego nazewnictwa dla istniejących rodzajów leasingu, regulacje art. 17b i art. 17f ustawy CIT wprowadzają rozróżnienie leasingu operacyjnego i finansowego w kontekście rozliczania kosztów podatkowych. Leasing operacyjny zbliżony jest konstrukcją do umów dzierżawy i najmu, a cała rata leasingowa stanowi przy tym koszt uzyskania przychodu. Ponadto, wprowadzenie art. 15c ustawy CIT było skutkiem implementacji unijnej Dyrektywy 2016/1164. Akt ten odnosi się w zasadzie wyłącznie do leasingu finansowego, co wynika z faktu, że prawo wspólnotowe nie rozróżnia dodatkowo leasingu operacyjnego. WSA przyjął, że nie powinno się rozszerzająco interpretować przepisów unijnych, jednocześnie podkreślając, że gdyby polski ustawodawca chciał objąć regulacją art. 15c ustawy CIT leasing operacyjny, wskazałby to wprost w treści przepisu.

 

Zdaniem eksperta: Elżbieta Lis

 

Interpretacja art. 15c ustawy CIT w zgodzie z prawem wspólnotowym i przy uwzględnieniu konstrukcji leasingu operacyjnego uniemożliwia objęcie tej umowy zakresem przepisu. 

 

Do tej pory…

 

W poprzednim stanie prawnym (przed 1 stycznia 2018 r.) do kosztów finansowania dłużnego zastosowanie znajdowały art. 15c oraz art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT. Regulacje te odnosiły się wyłącznie do odsetek od pożyczki (przez którą rozumiano również kredyt, emisję papierów wartościowych, depozyt nieprawidłowy oraz lokatę). Brak było zatem wątpliwości, że umowy leasingu nie były objęte zakresem wskazanych przepisów.

 

Nowe przepisy – nowe wątpliwości

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. przywołane przepisy art. 16 ustawy CIT zostały jednak uchylone, a w ich miejsce wprowadzono art. 15c ustawy CIT w nowym brzmieniu. Wraz ze zmianami rozszerzono również zakres zastosowania przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego, m.in. o część odsetkową raty leasingowej. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w innej części ustawy. Powstały więc wątpliwości, czy powyższe dotyczy każdego rodzaju leasingu, czy tylko finansowego.

 

Analiza rozstrzygnięcia

 

W opisywanej sprawie należy się zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA, zgodnie z którym leasing operacyjny nie jest objęty dyspozycją art. 15c ustawy CIT. W sensie podatkowym część odsetkowa raty występuje wyłącznie w przypadku leasingu finansowego, który przybiera postać zbliżoną do form finansowania, takich jak pożyczka lub kredyt. Ze względu na to, że w leasingu operacyjnym własność przedmiotu leasingu nie przechodzi na korzystającego, przypomina on swoją konstrukcją umowy dzierżawy lub najmu. W tej sytuacji dochodzi de facto do udostępniania danego przedmiotu leasingu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie (tzw. czynsz leasingowy). Identyczne traktowanie leasingu operacyjnego i finansowego stałoby również w sprzeczności z faktem, że na gruncie podatkowym umowy te rozliczane są w różny sposób. Podkreślić jednak należy, że nie jest pewne, jakie stanowisko w dalszym ciągu będą prezentować organy podatkowe. Orzeczenie WSA we Wrocławiu jest nieprawomocne, wobec czego należy się spodziewać, że dopiero NSA rozstrzygnie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

 

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności