Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje

KSP pomaga w opracowywaniu struktur, wdrażaniu i finansowaniu przedsięwzięć realizowanych w modelu PPP i koncesji. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Poniżej przedstawiany wybrane projekty w zakresie PPP, w których braliśmy udział.

 

 • Gdańsk, podmiot prywatny
  Dialog konkurencyjny. Doradztwo przy wyborze partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej (na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”) prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.
 • Katowice, Muzeum Śląskie
  Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia” na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach.
 • Rytro, Urząd Gminy Rytro    
  Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego  prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Budowa centrum gminy Rytro”.
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno
  Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego „Budowa budynku mieszkalnego w formie ppp” wraz z dodatkowym wsparciem na etapie realizacji, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Projekt finansowany przez PARP.
 • Gdynia, Szpital Św. Wincentego A.Paulo Sp. z o.o.,
  Doradztwo prawne i ekonomiczne (w tym podatkowe) przy sporządzeniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w ramach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szpitala Św. Wincentego A Paulo. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zamawiającego i partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej – inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Działanie 3.3 „Infrastruktura Rozwoju Miast – Wsparcie Pozadotacyjne” w ramach Osi Priorytetowej III „Funkcje Miejskie i Metropolitalne”.
 • Katowice, Urząd Miasta Katowice
  Postępowanie o zawarcie umowy PPP w celu utworzenia przez partnera publicznego i partnera prywatnego spółki kapitałowej dla realizacji przedsięwzięcia: Park Wodny w Katowicach. Łączny teren inwestycyjny będący własnością Miasta wynosi: 90777,0 m2. Miasto zamierza doinwestować przedsięwzięcie kwotą 55 mln zabezpieczoną w budżecie.
 • Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymaniu kompleksu domów studenckich na terenie Kampusu Morasko w Poznaniu.
 • Opole, Urząd Miasta Opole
  Wykonanie kompleksowych usług doradczych, prawniczych, finansowo - ekonomicznych dla Gminy Opole, w tym analizy ryzyk w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej”.
 • Sopot, Urząd Miasta Sopot
  Wykonanie kompleksowych usług doradczo-prawniczych do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych”, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Zakres doradztwa obejmował uczestnictwo w negocjacjach z inwestorami oraz opracowanie projektów umów dotyczących realizacji inwestycji jak również wszelkiego rodzaju porozumień i zobowiązań podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu.
 • Biskupicie, Urząd Gminy Biskupice
  Świadczenie usług prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczące zarządzania gospodarką wodociągową, tj. wykonywania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy Biskupice wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury oraz utrzymaniem i eksploatacją przyszkolnej oczyszczalni ścieków, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego.
 • Siemianowice Śląskie, Aqua-Sprint Sp. z o.o. - Spółka komunalna
  Opracowanie modelu realizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Siemianowic Śląskich, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz doradztwo przy wyborze operatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności