Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

W umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracodawca zobowiązuje się do przyznania pracownikowi prawa do urlopu szkoleniowego, jak również zapewnienia zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas potrzebny do przybycia na zajęcia oraz czas ich trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z kolei pracownik zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu oraz do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zakończenia kształcenia.

 

Strony mogą także określić w umowie zasady i wysokość ponoszenia przez pracodawcę kosztów związanych z odbytym przez pracownika kształceniem. Dokładniejsze omówienie tego tematu będzie przedmiotem mojego kolejnego wpisu.

 

W przypadku finansowania przez pracodawcę kosztów kształcenia istotne jest również ustalenie, czy pracownik zobowiązany będzie do pozostawania w stosunku pracy przez określony czas po ukończeniu kształcenia (ze strony pracodawcy zazwyczaj to inwestycja długoterminowa).  Z uwagi na zasadę wolności pracy, nie może być to wymóg narzucony jednostronnie przez pracodawcę.  Zgoda pracownika jest niezbędna. Warto zaznaczyć, że musi być zachowana pewna ekwiwalentność pomiędzy kosztami poniesionymi przez pracodawcę a ustalonym okresem pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu kursu czy szkolenia. Pracownik musi się jednak liczyć się z faktem, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracodawcy przed upływem umówionego czasu, zobowiązany będzie do zwrotu kosztów szkolenia w całości lub proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

 

Jeśli pracodawca chce wprowadzić obowiązek pozostawania pracownika w stosunku pracy przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to umowa z pracownikiem musi być zawarta w formie pisemnej. Nie oznacza to jednak, że niezachowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością umowy, gdyż przepisy kodeksu pracy odsyłają w tym zakresie do odpowiedniego stosowania kodeksu cywilnego. Jeżeli zatem ustawa wprost nie zastrzega rygoru nieważności, umowa jest ważna pomimo braku formy pisemnej, a jedyne ograniczenia wiążą się z niemożliwością przeprowadzenia dowodu ze świadków oraz dowodu z przesłuchania stron w przypadku, gdy pracodawca będzie chciał dochodzić roszczeń wynikających z niewykonania powyższego zobowiązania.

 

Warto również zwrócić uwagę, że na zasadach ogólnych pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, z którym podpisał umowę szkoleniową. Tym samym jednak rezygnuje, co do zasady, z możliwości żądania od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności