Aktualna pozycja: HomeWydarzenia

Wydarzenia

26 / 11 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

MIA­STO PU­BLICZ­NE - MIA­STO PRY­WAT­NE: re­la­cja z kon­fe­ren­cji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­-Pry­wat­ne w per­spek­ty­wie 2010-2015.

16 wrze­śnia br. od­by­ła się Kon­fe­ren­cja „AK­CY­ZA 2010/2011 - PRAK­TYCZ­NE KON­SE­KWEN­CJE NAJ­NOW­SZYCH ZMIAN”. Kon­fe­ren­cja po­świę­co­na zo­sta­ła no­we­li­za­cji usta­wy o po­dat­ku ak­cy­zo­wym, któ­ra we­szła w ży­cie 1 wrze­śnia 2010 r. oraz prak­tycz­nym kon­se­kwen­cjom wpro­wa­dzo­nych zmian.

Pod­czas Kon­fe­ren­cji omó­wio­no m.in. na­stę­pu­ją­ce za­gad­nie­nia:

  • zmia­ny wy­ni­ka­ją­ce z im­ple­men­ta­cji No­wej Dy­rek­ty­wy Ho­ry­zon­tal­nej, w tym w szcze­gól­no­ści nowe roz­wią­za­nia oraz in­sty­tu­cje wpro­wa­dzo­ne no­we­li­za­cją,
  • zmia­ny prze­pi­sów do­sto­so­wu­ją­ce re­gu­la­cje ak­cy­zo­we do nie­któ­rych wy­mo­gów prak­ty­ki, ob­sza­ry opty­ma­li­za­cji ak­cy­zy – w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie moż­li­wo­ści ubie­ga­nia się o zwrot po­dat­ku ak­cy­zo­we­go, któ­ry pol­skie prze­pi­sy na­kła­da­ją na po­szcze­gól­ne wy­ro­by wbrew re­gu­la­cjom wspól­no­to­wym;
  • ak­cy­za w bran­ży ener­ge­tycz­nej, tj. zmia­ny za­sad roz­li­cza­nia ak­cy­zy od ener­gii elek­trycz­nej, a tak­że sta­tus obec­nych po­stę­po­wań o zwrot ak­cy­zy dla pro­du­cen­tów ener­gii.

W Kon­fe­ren­cji wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le bran­ży ener­ge­tycz­nej, pa­li­wo­wej oraz al­ko­ho­lo­wej i che­micz­nej. Uczest­ni­cy Kon­fe­ren­cji mie­li moż­li­wość skon­fron­to­wa­nia swo­ich do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń w za­kre­sie wy­kład­ni po­szcze­gól­nych prze­pi­sów ak­cy­zo­wych, jak rów­nież wy­mia­ny po­glą­dów od­no­śnie do funk­cjo­no­wa­nia wpro­wa­dzo­nych zmian w przy­szło­ści. Ży­wo dys­ku­to­wa­nym te­ma­tem by­ło wpro­wa­dze­nie i funk­cjo­no­wa­nie Sys­te­mu Prze­miesz­cza­nia Wy­ro­bów Ak­cy­zo­wych (EMCS), któ­ry ma za­cząć dzia­łać w Pol­sce od 1 stycz­nia 2011 r.
Wnio­skiem pły­ną­cym z Kon­fe­ren­cji jest twier­dze­nie, że kie­ru­nek zmian za­pro­po­no­wa­nych w usta­wie zmie­nia­ją­cej usta­wę o po­dat­ku ak­cy­zo­wym za­słu­gu­je na apro­ba­tę. Nie­mniej, po­zo­sta­je jesz­cze wie­le ob­sza­rów, w za­kre­sie któ­rych pol­skie prze­pi­sy o po­dat­ku ak­cy­zo­wym wy­ma­ga­ją zmian, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie im­ple­men­ta­cji re­gu­la­cji wspól­no­to­wych, w tym wy­ni­ka­ją­cych m.in. z Dy­rek­ty­wy Ener­ge­tycz­nej (2003/96/WE).

20 / 09 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

AK­CY­ZA 2010/2011 – re­la­cja z Kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię KSP i SA­LANS.

II Eu­ro­pej­ski Kon­gres Go­spo­dar­czy zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi uczest­ni­ków oraz or­ga­ni­za­to­rów stał się miej­scem wy­mia­ny po­glą­dów przed­sta­wi­cie­li wie­lu śro­do­wisk kształ­tu­ją­cych go­spo­dar­kę Pol­ski oraz Eu­ro­py.

10 / 06 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

EKG 2010 - re­la­cja z se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­–Pry­wat­ne, któ­ra od­by­ła się 2 czerw­ca 2010 r.

Sa­lans wraz z KSP jest part­ne­rem se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­-Pry­wat­ne pod­czas II Eu­ro­pej­skie­go Kon­gre­su Go­spo­dar­cze­go, któ­ry od­bę­dzie się w Ka­to­wi­cach w dniach 31 maja - 2 czerw­ca 2010r.

09 / 04 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Sa­lans z KSP part­ne­rem se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­-Pry­wat­ne pod­czas II Eu­ro­pej­skie­go Kon­gre­su Go­spo­dar­cze­go, Ka­to­wi­ce, 31 maja - 2 czerw­ca 2010r.

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że Kru­pa Sro­kosz Pa­try­as uzna­na zo­sta­ła za naj­lep­szą kan­ce­la­rię praw­ną w VI Ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­nych or­ga­ni­zo­wa­nym przez Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na w ka­te­go­rii „Kan­ce­la­rie ma­łe” (za­trud­nia­ją­ce do 20 praw­ni­ków). Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na już po raz szó­sty przy­znał na­gro­dy dla naj­lep­szych kan­ce­la­rii praw­nych. ( link )

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności