Aktualna pozycja: HomeWydarzenia

Wydarzenia

24 / 11 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Publikacja raportu „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Kancelaria KSP przygotowała raport poświęcony gospodarowaniu odpadami w gminach i nowym regulacjom prawnym w tym zakresie. Raport został opracowany w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej przez Millward Brown SMG/KRC. Badanie przeprowadzone zostało w celu uzyskania wiedzy na temat aktualnej roli samorządów w zarządzaniu strumieniem odpadów, wskazania poziomu współpracy pomiędzy samorządami oraz samorządami i przedsiębiorcami. Wiele miejsca poświęcono kwestii instalacji przetwarzania odpadów. Badaniem objęto także przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Pytania im zadane dotyczyły przygotowania kapitałowego i organizacyjnego do nadchodzących zmian, planów inwestycyjnych, w szczególności zaangażowania się w budowę i prowadzenie stacji przetwórstwa odpadów. Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjna Gospodarka Odpadami. Aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne”, organizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach w dniach od 16 do 18 listopada 2011 roku.

30 / 11 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Raport „Gospodarka odpadami komunalnymi” - relacja prasowa

Gminy nie są gotowe do  wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy śmieciowej,  nie mają koncepcji i nie zaczęły przygotowań  do przetargów wynika z raportu, który powstał na zlecenie Kancelarii prawnej na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SMG/KRC - czytamy w portalu Odpady w gminie. ( link )

23 / 11 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez jednoosobowego przedsiębiorcę w spółkę kapitałową

Elżbieta jest cenionym doradcą podatkowym, związanym z naszą kancelarią od 2007 roku.  W Dziale Doradztwa Podatkowego KSP odpowiada za podatki pośrednie – VAT, cła, akcyzę (jej rozprawa doktorska z 2009 roku dotyczyła zgodności opodatkowania akcyzą wyrobów paliwowych z przepisami wspólnotowymi). Specjalizuje się także w postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowo-administracyjnych, z powodzeniem reprezentując interesy klientów. ( link )

01 / 09 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2011 r. do grona partnerów kancelarii KSP dołączyła Elżbieta Lis.

Ju­sty­na Sar­no­wi­cz-Gą­ska spe­cja­li­zu­je się w pra­wie kar­nym pro­ce­so­wym, kar­nym go­spo­dar­czym, kar­nym skar­bo­wym oraz ro­dzin­nym. W KSP od­po­wie­dzial­na jest za do­radz­two w za­kre­sie pra­wa kar­ne­go i kar­ne­go go­spo­dar­cze­go (ro­zwią­zy­wa­nie i za­po­bie­ga­nie kry­zy­som zwią­za­nym z whi­te col­lars cri­mes i spra­wa­mi kar­ny­mi go­spo­dar­czy­mi).

03 / 06 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że od 1 czerw­ca 2011 r. do ze­spo­łu KSP do­łą­czy­ła ad­wo­kat Ju­sty­na Sar­no­wi­cz-Gą­ska.

25 li­sto­pa­da 2010 r. w War­sza­wie, z oka­zji zbli­ża­ją­cej się dru­giej rocz­ni­cy wej­ścia w ży­cie usta­wy o PPP oraz kon­ce­sji na ro­bo­ty bu­dow­la­ne i usłu­gi, od­by­ło się se­mi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne przez AMS w cy­klu Bra­my Kra­ju: „Mia­sto pu­blicz­ne, mia­sto pry­wat­ne”” To­masz Sro­kosz – part­ner w kan­ce­la­rii KSP uczest­ni­czył w pa­ne­lu dys­ku­syj­nym przed­sta­wia­jąc do­świad­cze­nia KSP w pro­jek­tach PPP. W za­łą­cze­niu przed­sta­wia­my ar­ty­kuł To­ma­sza Sro­ko­sza opu­bli­ko­wa­ny w Ma­ga­zy­nie In­we­sty­cji Pu­blicz­nych Fo­rum PPP (nr 2–3/2010).

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności