Wydarzenie

20 / 09 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

AK­CY­ZA 2010/2011 – re­la­cja z Kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię KSP i SA­LANS.

II Eu­ro­pej­ski Kon­gres Go­spo­dar­czy zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi uczest­ni­ków oraz or­ga­ni­za­to­rów stał się miej­scem wy­mia­ny po­glą­dów przed­sta­wi­cie­li wie­lu śro­do­wisk kształ­tu­ją­cych go­spo­dar­kę Pol­ski oraz Eu­ro­py.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności