Wydarzenie

10 / 06 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

EKG 2010 - re­la­cja z se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­–Pry­wat­ne, któ­ra od­by­ła się 2 czerw­ca 2010 r.

Sa­lans wraz z KSP jest part­ne­rem se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­-Pry­wat­ne pod­czas II Eu­ro­pej­skie­go Kon­gre­su Go­spo­dar­cze­go, któ­ry od­bę­dzie się w Ka­to­wi­cach w dniach 31 maja - 2 czerw­ca 2010r.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności