Wydarzenie

03 / 06 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że od 1 czerw­ca 2011 r. do ze­spo­łu KSP do­łą­czy­ła ad­wo­kat Ju­sty­na Sar­no­wi­cz-Gą­ska.

25 li­sto­pa­da 2010 r. w War­sza­wie, z oka­zji zbli­ża­ją­cej się dru­giej rocz­ni­cy wej­ścia w ży­cie usta­wy o PPP oraz kon­ce­sji na ro­bo­ty bu­dow­la­ne i usłu­gi, od­by­ło się se­mi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne przez AMS w cy­klu Bra­my Kra­ju: „Mia­sto pu­blicz­ne, mia­sto pry­wat­ne”” To­masz Sro­kosz – part­ner w kan­ce­la­rii KSP uczest­ni­czył w pa­ne­lu dys­ku­syj­nym przed­sta­wia­jąc do­świad­cze­nia KSP w pro­jek­tach PPP. W za­łą­cze­niu przed­sta­wia­my ar­ty­kuł To­ma­sza Sro­ko­sza opu­bli­ko­wa­ny w Ma­ga­zy­nie In­we­sty­cji Pu­blicz­nych Fo­rum PPP (nr 2–3/2010).

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności