Wydarzenie

15 / 10 / 2009
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

PPP oraz kon­ce­sja na usłu­gi – pre­zen­ta­cja Mec. To­ma­sza Sro­ko­sza na IV Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wo­-Tech­nicz­nej w Szczyrku.

W dniach 14 - 16 października 2009 r. w Szczyrku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów”, organizowana przez spółkę Aqua S.A. z Bielska-Białej pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. 


W pierwszym dniu konferencji partner KSP Tomasz Srokosz wystąpił z prezentacją pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na usługi jako metoda realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pozytywny wpływ zaangażowania prywatnego na lokalną gospodarkę oraz rynek pracy, a także omówił możliwe do zastosowania rozwiązania w zakresie PPP w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym m.in. w ramach tzw. modelu operatorskiego. 


W konferencji wzięło udział ok. 200 osób m.in. związanych z uniwersyteckimi ośrodkami badawczo-inżynieryjnymi, przedstawiciele spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz samorządów terytorialnych z całej Polski.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności