Wydarzenie

06 / 07 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przełomowy wyrok NSA w sprawie stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi - 22 czerwca 2012 r.

Mamy przyjemność poinformować, że Tomasz Srokosz oraz Małgorzata Brzóska, prawnicy KSP, reprezentowali Klienta Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, który podzielając ich argumenty uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Nasi specjaliści reprezentowali Klienta w postepowaniu dotyczącym stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi przeciwko Gminie Miasta Kraków.

22 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) wydał przełomowy wyrok w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi („UKRBU”) jednoznacznie różnicując ją od ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych i podkreślając autonomiczny charakter wydawanych orzeczeń, a z drugiej strony ograniczony zakres kognicji sądu wyznaczony art. 27 ust. 2 UKRBU.

Sąd podkreślił, że zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji należy stosować do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu, w tym do spółek ze 100% udziałem gminy będącej koncesjodawcą. Oznacza to że zaskarżenie dopuszczenia do oceny i porównania oferty nie spełniającej wymogów zawartych w opisie warunków koncesji jest możliwe na etapie jawnego przekazania wszystkim oferentom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W ocenie NSA proces wyłonienia oferty najkorzystniejszej to sekwencja powiązanych zdarzeń. Skoro zarówno opis warunków, jak i zaproszenie odwoływały się do dwuskładnikowego wynagrodzenia koncesjonariusza — prawa do wyłącznego korzystania z przedmiotu koncesji oraz dopłaty uzyskiwanej od gminy — to oferta, która zakłada, że wynagrodzenie koncesjonariusza to tylko jeden z tych elementów nie odpowiada warunkom koncesji. Akceptacja takiej oferty oznaczałaby zgodę na nietransparentne prowadzenie postępowania oraz prowadziłaby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 6 UKRBU.

NSA stwierdził również, że nie ma żadnych wątpliwości, iż w świetle dyspozycji art. 29 oraz art. 30 a UKRBU to do kognicji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozpoznającego skargę na czynności koncesjodawcy, należy zbadanie i ewentualne wyrażenie zgody na zawarcie umowy przed ogłoszeniem wyroku. W ocenie NSA z wykładni literalnej art. 29 UKRBU wynika, że zasadą jest zakaz zawierania umów koncesji do czasu ogłoszenia wyroku przez Sąd rozpoznający skargę.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności