Wydarzenie

09 / 04 / 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Sa­lans z KSP part­ne­rem se­sji Part­ner­stwo Pu­blicz­no­-Pry­wat­ne pod­czas II Eu­ro­pej­skie­go Kon­gre­su Go­spo­dar­cze­go, Ka­to­wi­ce, 31 maja - 2 czerw­ca 2010r.

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że Kru­pa Sro­kosz Pa­try­as uzna­na zo­sta­ła za naj­lep­szą kan­ce­la­rię praw­ną w VI Ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­nych or­ga­ni­zo­wa­nym przez Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na w ka­te­go­rii „Kan­ce­la­rie ma­łe” (za­trud­nia­ją­ce do 20 praw­ni­ków). Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na już po raz szó­sty przy­znał na­gro­dy dla naj­lep­szych kan­ce­la­rii praw­nych. ( link )

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności