Wydarzenie

01 / 09 / 2011
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2011 r. do grona partnerów kancelarii KSP dołączyła Elżbieta Lis.

Ju­sty­na Sar­no­wi­cz-Gą­ska spe­cja­li­zu­je się w pra­wie kar­nym pro­ce­so­wym, kar­nym go­spo­dar­czym, kar­nym skar­bo­wym oraz ro­dzin­nym. W KSP od­po­wie­dzial­na jest za do­radz­two w za­kre­sie pra­wa kar­ne­go i kar­ne­go go­spo­dar­cze­go (ro­zwią­zy­wa­nie i za­po­bie­ga­nie kry­zy­som zwią­za­nym z whi­te col­lars cri­mes i spra­wa­mi kar­ny­mi go­spo­dar­czy­mi).

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności