Aktualna pozycja: HomeZespół Elżbieta Lis

Elżbieta Lis

partner

Radca prawny i do­rad­ca po­dat­ko­wy. Jest ce­nio­ną spe­cja­list­ką w za­kre­sie po­dat­ków po­śred­nich (po­dat­ku VAT, po­dat­ku ak­cy­zo­we­go oraz cła). Świad­czy usłu­gi do­radz­twa po­dat­ko­we­go m.in. dla klien­tów z bran­ży ener­ge­tycz­nej, finan­so­wej, pa­li­wo­wej i mo­to­ry­za­cyj­nej. • opra­co­wu­je struk­tu­ry re­ali­za­cji trans­ak­cji, któ­re ma­ją na celu opty­ma­li­za­cję ob­cią­żeń po­dat­ko­wych,

 • przeprowadza audyty podatkowe nastawione na identyfikację ryzyka podatkowego lub optymalizację rozliczeń,

 • re­pre­zen­tu­je klien­tów w spo­rach z or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i w po­stę­po­wa­niach przed są­da­mi ad­mi­ni­stra­cyj­ny­mi, w tym w po­stę­po­wa­niach wymiarowych, postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, postępowaniach o zwrot nadpłaty,

 • specjalizuje się w przygotowywaniu skutecznych podatkowo strategii w zakresie nabywania i sprzedaży składników majątkowych oraz realizacji projektów podatkowych typu due diligence,

 • pro­wa­dzi szko­le­nia po­dat­ko­we w za­kre­sie po­dat­ku CIT, VAT oraz ak­cy­zy,

 • ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji oraz Wy­dzia­łu Po­li­to­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach oraz Eco­le des Scien­ces Po­li­ti­qu­es w Lil­le (Fran­cja),

 • dok­tor nauk praw­nych (od 2009 r.) - roz­pra­wa dok­tor­ska do­ty­czą­ca zgod­no­ści opo­dat­ko­wa­nia ak­cy­zą wy­ro­bów energetycznych z prze­pi­sa­mi wspól­no­to­wy­mi,

 • uczest­nicz­ka i pre­le­gent­ka licz­nych szko­leń oraz kon­fe­ren­cji kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych,

 • au­tor­ka i współ­au­tor­ka licz­nych pu­bli­ka­cji pra­so­wych i książ­ko­wych na te­mat po­dat­ków po­śred­nich i po­dat­ku ak­cy­zo­we­go,

 • członkini Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,

 • pa­sjo­nu­je się wspinaczką skałkową.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności