Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zezwolenia sezonowe

1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona, że cudzoziemcy, chcący wykonywać pracę sezonową na terytorium Polski, mogą ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę - o zezwolenie na pracę sezonową.

 

Pracą sezonową jest praca wykonywana w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, tj. w ramach działalności uznanych za sezonowe przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

 

Czym charakteryzuje się zezwolenie sezonowe:

 • może je uzyskać dla cudzoziemca pracodawca występujący z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na jego siedzibę,
 • zezwolenie może zostać wydane, jeżeli:
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (niedyskryminujące wynagrodzenie),
 • pracodawca dołączy do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, chyba że dla cudzoziemca przepisy nie przewidują takiego obowiązku (test rynku pracy),
 • wydaje je starosta (w odróżnieniu od pozostałych zezwoleń, które wydaje wojewoda) w terminie 7-30 dni,
 • jest ono wydawane na okres do 9 miesięcy, liczony od daty wjazdu do strefy Schengen,
 • zezwolenie określa:
 • pracodawcę,
 • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
 • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,
 • okres ważności zezwolenia,
 • umożliwia wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu.

 

Przy czym, jeśli zezwolenie będzie dotyczyło obywateli wybrany państw, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy - przewidziane są preferencyjne warunki: zwolnienie z testu rynku pracy, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni (z wyjątkiem pracowników tymczasowych).

 

Na koniec warto wspomnieć, że nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia sezonowego, jeżeli nastąpi:

 • zmiana siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zawarcie przez pracodawcę i cudzoziemca umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 • powierzenie cudzoziemcowi pracy innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności sezonowej na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

 

Photo by manfredrichter

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności