Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w podatku CIT 2018 (3) – ulga na badania i rozwój

 

Na czym polega ulga B+R?

 

Ulga podlega na odliczeniu od podstawy opodatkowania określonych kosztów (dalej: koszty kwalifikowane) ponoszonych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych. W konsekwencji koszty raz uwzględnione w kalkulacji dochodu (poprzez uznanie ich za koszty uzyskania przychodu za zasadzie ogólnej) są powtórnie odliczane od dochodu, co prowadzi do zmniejszenia wysokości podatku CIT.

 

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

 

Z ulgi może skorzystać podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe. Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca działający w specjalnej strefie ekonomicznej może rozliczyć w ramach ulgi koszty, które nie są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

 

Czym są prace badawczo-rozwojowe?

 

Prace badawczo-rozwojowe to każda działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, wykonywana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Jako badania naukowe kwalifikują się prace badawcze prowadzone w celu zdobycia nowej wiedzy (i umiejętności), nie zawsze nastawione na wykorzystanie komercyjne. Z kolei prace rozwojowe prowadzone są wtedy, gdy firma wykorzystuje dostępną wiedzę i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Przykładami prac rozwojowych są:

 • tworzenie „uszytych na miarę” narzędzi IT (platformy, interfejsy, aplikacje desktopowe), których nie da się nabyć na otwartym rynku,
 • prace koncepcyjne i analityczne związane z wprowadzeniem nowych produktów, usług lub procesów,
 • testowanie produktów w środowisku odzwierciedlającym warunki rzeczywistego funkcjonowania,
 • opracowywanie prototypów, projektów pilotażowych,
 • udoskonalanie już istniejących produktów, procesów, usług.

 

Jakie koszty uznaje się za „koszty kwalifikowane”?

 

Koszty podlegające odliczeniu od dochodu w ramach ulgi B+R dotyczą zasadniczo:

 • wynagrodzeń osób zaangażowanych w prace B+R zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych (w części, w jakiej czas pracy w zakresie B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy osoby w danym miesiącu),
 • materiałów i surowców bezpośrednio związanych z pracami B+R,
 • sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R,
 • ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, wyników badań,
 • korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • odpisów amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych,
 • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Przy czym „kosztem kwalifikowanymi” może być jedynie koszt niezwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. dotacji) lub nieodliczony od podstawy opodatkowania CIT.

 

Jaka jest wysokość ulgi?

 

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy, nieposiadający statusu centrum badawczo-rozwojowego (dalej: CBR) mogą odliczyć od dochodu 100% kosztów kwalifikowanych. Dla CBR limit ulgi wynosi zasadniczo 150% kosztów kwalifikowanych. Kwota odliczenia od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu przychodów operacyjnych (tj. innych niż przychody z zysków kapitałowych).

 

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

 

Ustawa nie przewiduje procedury zgłoszenia zamiaru skorzystania z ulgi, ani pozyskania zgody organu podatkowego. Dla skorzystania z ulgi niezbędne jest wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji rachunkowej kosztów działalności badawczo-rozwojowej oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy personelu zaangażowanego w prace B+R. Do zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym skorzystano z ulgi należy załączyć druk CIT-BR.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu ulgi?

 

Kwestią zasadniczą jest identyfikacja prac B+R, ewentualnie zabezpieczenie ryzyka podatkowego kwalifikacji prac jako B+R poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W dalszej kolejności istotne jest dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach wewnętrznych, określenie „kosztów kwalifikowanych” i umożliwienie ich wyodrębnienia z ewidencji rachunkowej, prowadzenie ewidencji czasu pracy personelu zaangażowanego w prace B+R, właściwe określenie kwoty ulgi oraz wypełnienie załącznika CIT-BR.

 

Autor: Katarzyna Knapik-Pacyga

 

Photo by mohamed_hassan

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności