Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w zasadach pobierania podatku u źródła w Polsce

Obecnie podatkowi u źródła w Polsce podlegają wypłaty do zagranicznych kontrahentów z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz niektórych usług, z uwzględnieniem zwolnień od podatku oraz stawek obniżonych zgodnie w umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie pobór podatku w wysokości 19% lub 20% i późniejszy zwrot na wniosek.

 

Nowe zasady poboru podatku

 

Jeśli wartość świadczenia pomiędzy podmiotami przekroczy w skali roku 2 miliony zł, płatnik będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła według stawki 19% (dla wypłacanych dywidend) lub 20% (dla należności licencyjnych, opłat za usługi oraz odsetek) i wpłacenia go do właściwego urzędu skarbowego.  Następnie, o ile zostaną spełnione przewidziane nowymi przepisami warunki, możliwe będzie wystąpienie o zwrot podatku.

 

Możliwość uzyskania zwrotu podatku

 

Co do zasady uprawnienie do złożenia wniosku o zwrot przysługiwać będzie podatnikowi (zagranicznemu kontrahentowi).  Polski płatnik będzie miał możliwość  wystąpienia o zwrot, jeśli sam poniesie ciężar ekonomiczny podatku (np. jeśli umowa między stronami przewiduje ubruttowienie płatności).  Organ będzie miał 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku, przy czym termin ten może zostać przedłużony.

 

Aby uzyskać zwrot konieczne będzie spełnienie szeregu warunków, zarówno o charakterze formalnym jak i faktycznym, do których należy przede wszystkim złożenie przez wnioskodawcę odpowiednich oświadczeń, m.in. o tym, że podatnik jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności oraz że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji, a także dodatkowych dokumentów takich jak certyfikat rezydencji podatnika, potwierdzenie płatności, umowy i porozumienia z zagranicznym kontrahentem, a także uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń podatnika.

 

Wyjątki od zasady ogólnej

 

Ustawodawca przewidział wyjątki od zasady poboru podatku u źródła.  W tych sytuacjach możliwe będzie zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła lub stawki obniżonej.  Wyjątki dotyczą sytuacji:

 

  • złożenia przez płatnika do Urzędu Skarbowego oświadczenia, że posiada dokumenty wymagane do zastosowania obniżonej stawki podatku (lub jego niepobrania) oraz że zweryfikował, że podatnik (zagraniczny kontrahent) spełnia warunki konieczne do uzyskania obniżenia stawki podatku lub zwolnienia – oświadczenie takie powinno potwierdzać szereg okoliczności faktycznych, być podpisane przez kierownika jednostki (cały zarząd polskiej spółki), a jego obowiązywanie jest ograniczone do 2 miesięcy. Co istotne, oświadczenie musi być złożone najpóźniej w dniu dokonania płatności za granicę, a jego prawdziwość może być weryfikowana przez urząd skarbowy;
  • wydania przez organ podatkowy opinii o zastosowaniu zwolnienia – taka opinia będzie wydawana na wniosek w terminie 6 miesięcy, jej koszt wyniesie 2 tys. zł i – co istotne - wyłącznie w odniesieniu do należności z tytułu dywidend, odsetek i licencji do kwalifikowanych podmiotów (nie będzie wydawana w stosunku do usług, co do których obniżoną stawkę lub zwolnienie przewiduje właściwa umowa o unikaniu opodatkowania),
  • określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów przewidującym inne wyjątki.

 

Oświadczenia obciążone odpowiedzialnością i zobowiązaniami

 

Jeśli płatnik złoży oświadczenie niezgodne z prawem, nie dokona weryfikacji lub weryfikacja przez niego dokonana będzie nieadekwatna do skali i charakteru działalności płatnika, wiązać się z tym będą określone sankcje.

 

Członkowie zarządu, którzy podpiszą wadliwe oświadczenie będą ponosić odpowiedzialność karnoskarbową, a po stronie spółki może powstać dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości:

 

  • 10% od płatności nieprzekraczających 15 milionów zł oraz
  • 20% od nadwyżki przekraczającej tę kwotę.

 

Skutki zmian dla transakcji poniżej 2 milionów zł

 

Co do zasady, wprowadzane zmiany nie będą wpływały na świadczenia, których wartość nie przekroczy w skali roku 2 milionów zł.  W stosunku do tych płatności płatnik jednak będzie zobowiązany do dochowania tzw. należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnień lub obniżonej stawki.  Przy dokonaniu oceny konieczne będzie uwzględnienie charakteru oraz skali działalności prowadzonej przez płatnika.

 

Podsumowanie

 

Nowa procedura wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków dla polskich płatników – w związku z tym jak najszybciej należy podjąć decyzję co do płatności należności podlegających podatkowi u źródła zaplanowanych na styczeń i kolejne miesiące 2019.  W szczególności należy przygotować się do:

 

  • weryfikacji podstawy zwolnienia lub stosowania stawek obniżonych,
  • podjęcia decyzji co do poboru podatku (wypłaty za granicę 80% lub 81% należności) lub stosowaniu wyjątków od poboru podatku (oświadczenie zarządu lub opinia o zastosowaniu zwolnienia),
  • zweryfikowania posiadanych dokumentów potwierdzających możliwość obniżenia podatku lub zaniechania jego poboru, w tym umów, oświadczeń i innych dokumentów pozwalających na weryfikację kontrahentów,
  • złożenia wniosku o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia.

 

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w zakresie wdrażania tych zmian, zarówno w identyfikacji ich wpływu na Państwa działalność, jak i opracowania dalszej strategii postępowania.

 

Fot. Rawpixel

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności